Algemene voorwaarden

 

De Business Manager

KvK: 76768260
Vlaslaan 11A
9244 BX Beetsterzwaag
+ 31 (0) 512 74 51 82
info@debusinessmanager.nl

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Business Manager: de vennootschap onder firma De Business Manager, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76768260, opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met De Business Manager een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met De Business Manager, in relatie tot de opdrachtgever, met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten alsmede de uitvoering van werkzaamheden door De Business Manager. De Business Manager is een fullservicebureau en houdt zich onder meer – doch niet uitsluitend – bezig met online & offline marketing, salesadvies, events & HR-advies.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aan De Business Manager verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk door De Business Manager en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, wordt hierbij van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

 1. Tussen De Business Manager en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtgever een offerte of prijsopgave schriftelijk of per e-mail accepteert binnen de geldigheidstermijn.
 2. De door De Business Manager uitgebrachte offertes of prijsopgaves zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of in de prijzen van in te kopen diensten. De Business Manager zal de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 4. In afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen. De Business Manager is bevoegd het door haar verrichtte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 4: Uitvoering van opdracht

 1. De Business Manager vermeldt in haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van de opdracht.
 2. De Business Manager spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal De Business Manager de belangen van de opdrachtgever naar haar beste geweten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
 3. De Business Manager is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door (een) derde(n), indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Business Manager aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Business Manager worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Business Manager zijn verstrekt, heeft De Business Manager het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Business Manager kan met de opdrachtgever gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van de opdrachtgever. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van de opdrachtgever. De Business Manager houdt zich het recht om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen.
 6. De Business Manager is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Business Manager is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5: Duur en beëindiging

 1. De Business Manager werkt alleen met overeenkomsten zonder vaste looptijd. Derhalve kan de overeenkomst worden opgezegd tegen het eind van de maand zonder opzegtermijn. De overeenkomst stopt dan per de 1e van de volgende maand.
 2. De Business Manager heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door De Business Manager onderhouden worden.
 3. De Business Manager heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien blijkt dat de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met De Business Manager gesloten overeenkomst.
 4. De Business Manager heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige vergoeding van schade.
 5. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan De Business Manager de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. De Business Manager zal de opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door De Business Manager kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
 2. Voor elke door de opdrachtgever verschuldigde betaling wordt een afzonderlijke factuur aangeboden. Betaling van deze factuur wordt door opdrachtgever voldaan op het bankrekenignummer van De Business Manager zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, tenzij anders overeengekomen. Aanbetalingen en termijnbetalingen dienen onmiddellijk te geschieden.
 3. De Business Manager is gerechtigd werkzaamheden op te schorten, totdat aanbetalingen, termijnbetalingen en/of een betaling hebben plaatsgevonden, en in zijn algemeenheid indien de opdrachtgever enige betalingsverplichting aan De Business Manager niet is nagekomen.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd. De Business Manager is dan ook gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 7: Auteursrecht

 1. Producties van De Business Manager worden beschermd door het auteursrecht en mogen door de opdrachtgever slechts gebruik worden voor het overeengekomen doel. Zodra de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens De Business Manager verkrijgt zij het exclusieve recht op gebruik van de productie, voor zover het openbaarmaking betreft van de in de opdracht genoemde bestemming.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de productie te verveelvoudigen, te bewerken, te reproduceren en/of voor een ander doel te gebruiken dan overeengekomen.

 3. Concepten, ideeën en voorstellen die voor de opdrachtgever worden ontwikkeld blijven te allen tijde onder het auteursrecht van De Business Manager vallen en mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van De Business Manager worden gebruikt.
 4. Anders dan in de situatie dat sprake is van een overdracht van haar onderneming kan de opdrachtgever de aan haar verleende rechten niet overdragen aan derden, zonder dat toestemming is verleend door De Business Manager.

 5. Opdrachtgever verleent De Business Manager toestemming om de productie te gebruiken voor haar eigen promotiedoeleinden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De eventuele aansprakelijkheid van De Business Manager is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gemoeid is met de onderhavige opdracht.
 2. De Business Manager is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden.

 3. De opdrachtgever vrijwaart De Business Manager voor aanspraken van derden als gevolg van inbreuken op (intellectuele eigendoms) rechten wegens verstrekking van (auteursrechtelijk) beschermde werken ten behoeve van de productie e/o ongeautoriseerd gebruik van de productie door de opdrachtgever.

Artikel 9: Klachten

 1. Klachten over werkzaamheden van De Business Manager en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan De Business Manager te worden gemeld.
 2. De Business Manager zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met de opdrachtgever te bereiken.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en De Business Manager ontstaan en welke niet in overleg kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 2. Op alle rechtsverhoudingen met de opdrachtgever, ook al is deze buiten Nederland gevestigd, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. De Business Manager mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door De Business Manager aan de opdrachtgever medegedeeld.
 3. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.